מרזוק ועזר 14, תל-אביב יפו

כניסה נגישה דרך: רח׳ מרזוק ועזר 14, תל-אביב יפו
חניית נכים באיזור | רצף נגיש | דלת כניסה נגישה
ריהוט נגיש | לוח כתיבה | תפריט מוגדל

Marzouk and Azar St 14, Tel Aviv-Yafo, 6802141
Show Places
Jaffa Cinema
Marzouk and Azar St 14, Tel Aviv-Yafo, 6802141
×

Geocoding Error Occured.

Tried to Geocode:

Error Type:

Please be sure to follow the tutorial on how to setup the Google APIs required for the Advanced Google Map Widget.

Google Map API Key Tutorial